Villkor & policy

Köpvillkor

 1. Allmänt

Dessa villkor anger vad som gäller i samtliga fall då skivtryck.se (nedan kallat vi/oss) utför uppdrag åt Kund (nedan kallat Uppdraget), alternativt Kund köper varor av oss (nedan kallat Köpet), om inte parterna skriftligen överenskommit om annat. Sådan annan överenskommelse är giltig endast när den undertecknats av båda parter. Kundsbeställning innebär godkännande av detta avtal.

2. Offerter och priser

En offert från oss är giltig i trettio (30) dagar från det offertdatum som finns angivet på offerten (Offerttid).
Samtliga priser i en offert anges i SEK och är exklusive mervärdesskatt, frakt och andra avgifter och tillägg. De priser som anges i en offert som accepterats och beställts ska gälla, även om den Allmänna prislistan förändrats under Offerttiden. Prislistan för vårt sortiment är giltig trettio (30) dagar från mottagandet. Kunden ansvarar för att ta reda på eventuella prisändringar samt begära nyprislista.

3. Reservation

Vi reserverar oss mot felaktigheter i priser samt innehåll på webbsidorna skivtryck.se och discrepublic.com.

4. Betalningsvillkor

Vi använder sig av antingen förskotts- eller efterskottsbetalning. Vilket som gäller i varje enskilt fall. Vid förskottsbetalning gäller att likvid ska vara oss tillhanda innan beställningen blir bindande och ordern effektueras. Vid efterskottsbetalning gäller att faktura skickas från Klarna på utsatt leveransdatum och att betalning ska erläggas femton (15) dagar netto från fakturadatum om inget annat överenskommits. Vid försenad efterskottsbetalning har vi rätt att ta ut dröjsmålsränta om tjugofyra (24) procent årligen. Utöver dröjsmålsräntan ska Kunden ersätta oss för de kostnader som härrör från indrivningen av sagda fordran, samt för expediering av kravbrev. Allt gods förblir vår egendom fram tills dess att full likvid erlagts. Om skälig anledning finns att anta att Kunden inte kommer att uppfylla sina betalningsåtaganden förbehåller sig vi oss rätten att avbryta utförandet av Uppdraget och kvarhålla allt producerat och från Kunden levererat material tills dess att full likvid erlagts för våra samtliga fordringar på Kunden eller till dess att godtagbar säkerhet ställts. Om så inte sker förbehåller vi oss rätten att bryta avtalet. Bryts avtalet är Kund, efter anmodan från oss, skyldig att på egen bekostnad återsända de varor som Kund underlåtit att uppfylla sina betalningsåtaganden för.

5. Tillägg

Vi kan komma att debitera extra för arbete som beror på bristande eller ändrad/korrigerad leverans av material från Kund, och/eller i de fall då Kund på annat sätt förändrar förutsättningarna för Uppdraget jämfört med vad som ursprungligen överenskommits. Till bristande leverans räknas om Kunden inte levererar material på utsatt tid eller enligt gällande materialspecifikation.

6. Kvalitetstolerans

Uppdraget utförs med användning av den masterkopia och det material som kunden levererat för användning vid tillverkning av trycksaker (Originalmaterial) och sker i enlighet med de specifikationer som vi tillämpar vid produktion av den typ av material som sagda produktion gäller. Som fel räknas inte sådant som enligt beprövad och vedertagen yrkeserfarenhet anses vara en ringa avvikelse, eller sådant som beror på felaktigheter i det Originalmaterial som levererats från kunden till oss.

7. Leveranstider

Leveranstid anges i den Orderbekräftelse/offert som utgår från oss och anger det antal arbetsdagar som produktionen kommer att ta. Leveranstiden börjar löpa då Kunden levererat allt Originalmaterial och vi skickat orderbekräftelse (Produktionsstart). Leveranstiden kan komma att förlängas om Kunden gör ändringar i lagd order, och/eller på annat sätt fördröjer leverans av godkänt Originalmaterial.

8. Reklamationer

Det ankommer på Kunden att utan onödigt dröjsmål vid leverans undersöka om leveransen uppfyller kraven på kvantitet och kvalitet enligt punkt 6 och 7 ovan. Om avvikelse utanför toleransnivåerna föreligger ska Kunden omgående underrätta oss om detta. Sådan reklamation ska göras skriftligen och vara oss tillhanda inom tio (10) arbetsdagar från leveransdatum. För dolda avvikelser ansvarar vi endast för avvikelser som skriftligen reklamerats inom femtio (50) arbetsdagar räknat från leveransdatum.

9. Returer

Vi tillämpar ingen returpolicy. Produktioner unikt anpassade enligt kunds önskemål kan inte återlämnas.

 10. Transportskadat gods

Om en vara från oss skadas i transporten, oavsett om skadan är väl synlig eller dold, ska detta anmälas omgående till speditören dock senast inom 7 dagar.

11. Ansvarsbegränsning

Vi friskriver sig från allt ansvar för förseningar i leverans. vi ansvarar inte för avvikelser som orsakats av bristfälligt, försenat eller felaktigt Originalmaterial eller annan information från Kunden. Vi är inte skyldig att ersätta Kund för exempelvis, men ej begränsat till, inkompabilitet, driftsavbrott, dataförlust eller annan ekonomisk skada. Vi är inte skyldigt att ersätta Kunden för några indirekta skador, och vårt totala ersättningsskyldighet kan aldrig överskrida det belopp som det ifrågavarande reklamerade Uppdraget/Köpet betingar.

12. Kundens ansvar

Kunden ska hålla oss skadefritt för sådan ersättning som vi kan komma att få utge till tredje man med anledning av skador på egendom eller person, eller vid intrång i tredje mans immateriella rättigheter om felet eller bristen beror på originalmaterial eller annan information som Kunden tillställt oss.

13. Originalmaterial

Kunden ska tillhandahålla allt Originalmaterial som är nödvändigt för utförandet av Uppdraget. Leverans av sådant material sker på Kundens bekostnad och till den plats som vi anvisar. Originalmaterialet ska följa de specifikationer som vi vid varje tillfälle tillämpar. Originalmaterialet förvaras hos oss utan kostnad för Kunden i 24 månader efter senaste orderdatum (Lagringstiden). Därefter destrueras det om inte Kunden innan dess begärt att materialet ska returneras. Retur på sådant material sker på Kundens bekostnad. Visst Originalmaterial, som exempelvis glasmaster och tryckfilmer, kan ej returneras utan kommer att destrueras efter Lagringstiden.All lagring av Originalmaterial sker på Kundens risk, och vi kan inte hållas ansvarigt för skada på eller förlust av Originalmaterialet.

14. Immateriella rättigheter

Kunden garanterar att Originalmaterialet inte utgör intrång i annans upphovsrätt, rätt till varumärke eller annan immateriell rättighet samt att det inte är av sådan art eller ges sådan utformning att det strider mot lag, förordning, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja, god marknadsföringssed eller riskerar att väcka anstöt eller allmänförargelse. Kunden ansvarar för samtliga skyldigheter gentemot rättighetsinnehavare eller myndigheter, inklusive, men inte begränsat till, erläggande av royalties, pliktexemplar eller liknande skyldigheter. Vi förbehåller sig rätten att utan ersättningsskyldighet gentemot Kunden avbryta Uppdraget om det finns skälig anledning att misstänka att Originalmaterialet strider mot vad som anges i ovanstående två stycken. Om Kunden brister i vad som anges i de två översta styckena i punkt 13 är Kunden skyldig att ersätta oss för all skada och alla kostnader som drabbar oss med anledning därav. Sådana kostnader inkluderar, men är ej begränsade till, skadestånd, rättegångskostnader och andra kostnader för juridiskt biträde.

15. Force Majeure

Part ska befrias från de skyldigheter som åvilar denne enligt detta avtal i den utsträckning denne är förhindrad att uppfylla sina skyldigheter på grund av allmän strejk utanför partens kontroll, upplopp, översvämningar, krig, regeringsdekret eller liknande (force majeure). Part ska i sådant fall omedelbart skriftligen underrätta den andra parten om sådana omständigheter och ska i största möjliga utsträckning försöka förhindra eller undanröja orsakerna till sin oförmåga att uppfylla sina skyldigheter. Sådan underrättelse medför att Leveranstiden förlängs med fyrtio (40) arbetsdagar, och om omständigheten består under mer än fyrtio (40) arbetsdagar medför sådan händelse även att endera Part äger rätt att skriftligen annullera ordern utan rätt till ersättning.

16. Tvist

Avtalet ska regleras av svensk rätt såsom den tillämpas på avtal som ingåtts i Sverige mellan svenska parter. Tvister med anledning av Avtalet ska avgöras i Sverige av skiljemän enligt svensk lag om skiljemän. Rör tvisten belopp som vid talans väckande uppgår till högst två (2) prisbasbelopp enligt lagen (1962 :381) om allmän försäkring har Part dock rätt att föra talan inför allmändomstol i Sverige.

skivtryck.se/discrepublic.com
Smedjegatan 47
S-352 46 Växjö
Sweden
Tel: +46 (0)470 74 29 00
www.skivtryck.se/www.discrepublic.com

Ingegritetspolicy – privacy policy

Thank you for using our services or visiting our website(s). In this privacy policy, we describe what information we collect, as well as how and why we do so, when you visit our website(s) or use our services. Our privacy policy also details how we use and publish this information. We take your privacy very seriously and will never sell lists or email addresses to any third parties.

We process and protect personal information with the utmost care and attention. Whenever we process personal data, we comply with relevant regulations, including the GDPR.

1. General information

1.1 Definitions

The following definitions will help you understand our privacy policy. When we talk about we/us/our, we mean Skivtryck.se or DiscRepublic.com, located at Smedjegatan 47 in Växjö and registered with organistion number 556781-9254. We offer our clients a modern, music and video oriented e- commerce platform. When we talk about user, we mean an employee of the Skivtryck.se and DiscRepublic.com organisation. A client or subscriber is someone who has made an order in our webshop and/or subscribed to our newsletters. Partners are persons or organisations with which we have business exchanges. We sign separate agreements with these partners to safeguard your privacy in accordance with our guidelines.

We collect information on our websites. Some of this information is personal in nature. Personal information is any information that can be used to identify you: your first and last names, date of birth, telephone number and email address.

Our privacy policy applies to our website(s):
https://staging.skivtryck.se
https://www.discrepublic.com

This privacy policy applies to these websites. The term websites refers to the website itself, web pages, interactive features, applications, widgets, blogs, social media, social media tabs or other online or mobile content that links to this privacy policy. This online content can be displayed on a computer, smartphone or another type of device or in a different manner. By offering our products and services, we can collect personal information about a website visitor, client, user, person or email address on, or related to, a distribution list or subscriber.

1.2 Changes

We may modify the content of this privacy policy at any time. The most recent version is indicated by the version number and the date found at the bottom of this privacy policy. All updates and changes enter into force immediately. We will publish a revised version on our websites and include a link to our privacy policy in the footer of our newsletters or communicate the changes in some other manner.

We recommend regularly consulting this privacy policy to stay up to date on any changes that may be relevant for you. Our copies of this privacy policy – saved electronically or otherwise – are the real, complete, valid, authentic and enforceable copies of the version of the policy that was in force on the date on which we acquired your personal information.

1.3 Scope

This privacy policy takes precedence and pertains to – and respects – all information that we collected or will collect about and/or from you. If applicable, we employ separate terms of use for which we will always ask separate, deliberate permission.

1.4 Questions and/or remarks and/or unsubscribing

If you want to unsubscribe from our emails, you can click on the opt-out link at the bottom of any of our email messages at any time. If you have any questions, remarks and/or complaints or if you want to update, delete or modify your personal information, please contact us. The same applies if you have any concerns about how we deal with matters pertaining to privacy. E-mail us on dpo@discrepublic.com or send us a letter to skivtryck.se/DiscRepublic.com, Att: Victor (DPO), Smedjegatan 47, SE35246 Växjö, Sweden or email to dpo@discrepublic.com.

1.5 DPO

We employ a DPO (Data Protection Officer) who can be reached via the aforementioned email address (dpo@discrepublic.com). Persons involved can contact the DPO about any matters pertaining to the processing of the information of the person involved and to exercise their rights under the GDPR.

2. The information we collect

2.1.1 Information that you voluntarily provide to us

When you make use of our platform, place an e-commerce order, sign up for our newsletters, events or other services, consult our customer service team, send us an email, reply to a blog, start a chat conversation, integrate our service with a different website or service or communicate with us in any other way, you voluntarily provide information to us, which we collect.

Depending on where and for what purpose you enter this information, it contains: your name, address, personal information, general information pertaining to your organisation and position, user data, payment information and information pertaining to your interests/lifestyle characteristics. By providing this information to us, you agree to let us gather, use and store this information for the purpose in question.

2.1.2 Information that we collect automatically

If you are a client, a user of our e-commerce platform, if you signed up for our newsletters, events or other services or visit our websites, we collect information from you. Depending on how you contact us, this information contains your IP address, your operating system, your browser ID, your browser activity and other information pertaining to your visit to our website(s). We collect this information as part of our log files, but also through the use of cookies or other tracking technologies. For more detailed information, refer to our cookie policy below (chapter 5).

2.1.3 Personal information that we receive in order to send information

When a client uses a social media link, or when a website visitor uses the “share” option, we permit the client/website visitor to share our email and/or website content with the person whose personal information the client/website visitor entered. We will use this information only once to send them the requested information.

2.1.4 Information from other sources

We may receive information about you, e.g. your name, email address, demographical information, IP addresses, location and your use of social media platforms, by performing a search on the internet or using (third-party) tools.

. Why we process information

We process personal information for the following purposes and will not store this information any longer than necessary. If you want to know more about the choices we make when processing your personal information, feel free to contact us via dpo@discrepublic.com.

3.1 Legal obligations

A small number of our processing activities are conducted because we are legally required to do so. This mainly concerns personal information that we need to meet our tax liability. We may also process personal information in the event of judicial obligation.

 

3.2 Execution of contracts with our clients

We record which organisations visit/use our platform, along with their relevant contacts. We process the personal information of these contacts in order to meet our contractual obligations.

 3.3 Sales and marketing purposes

Like any organisation, we want to acquire new clients and retain existing ones. Skivtryck.se therefore uses personal information to send contacts email and/or text messages or contact them via telephone. We do not release personal information to third parties, unless you give us unequivocal permission to do so, although we can use your profile/interests to find similar profiles. We sometimes personalise our emails and other communications to make them more relevant.

3.4 Improving our services

We strive to offer the users of our platform, clients, visitors of our websites and/or subscribers optimal ease of use and the highest quality of service.

4. The rights of the person involved

Under the GDPR, every person (the person involved) whose information is being processed has a number of rights. We do our best to meet these requirements at all times. If you have any tips or remarks, please let us know! To exercise your rights, you can contact us via dpo@discrepublic.com or +46 (0) 470 742980.

  • Information and insight: it goes without saying that you can gain insight into which personal information of yours we process.
  • Rectification: if you believe the information we have on you is incorrect, please let us know so we can update it.
  • Right to be forgotten: you can ask us to temporarily or permanently delete your personal information. We may still need your information for other (e.g. administrative or judicial) purposes.
  • Limitation: if you believe we are unlawfully or incorrectly processing your personal information, you can limit our processing of your information.
  • Objection: you can object in writing (via email or regular mail) to the processing of your personal information. We will treat your request with care and get back to you as soon as possible.
  • Transferability: this is a new right under the GDPR, which you can exercise if you want to transfer your personal information. Although this will (probably) not be relevant for us, we would be happy to answer any questions you have about this matter.

The Swedish Data Protection Authority: we would we happy to help if you have any complains about your personal information. Swedish privacy legislation gives you the right to submit your complaint to the Swedish Data Protection Authority (Datainspektionen).

5. Cookies and tracking

Skivtryck.se cookie policy

We use cookies and other similar tracking technologies, e.g. tracking and conversion pixels, in order to improve our services, optimise the performance of our websites and email campaigns and efficiently execute (email) marketing campaigns.

What are cookies?

Cookies are small text files that are placed on a PC, tablet or smartphone during a visit to a website. The use of cookies is completely safe and cookies are never used to uncover personal information such as passwords.

What types of cookies are there?

There are four types of cookies that are used on Skivtryck.se and DiscRepublic.com’s websites.

  • Essential: these cookies are essential to ensure that Skivtryck.se and DiscRepublic.com’s websites perform well. They allow you to navigate our websites and make use of the features we offer. These cookies do not identify users as individuals. Not accepting these cookies may affect the performance of our platform or (parts of) our websites.
  • Functional: these cookies allow our websites to remember the choices you made during your visit (e.g. your username or language settings) in order to provide a more personalised online experience. They may also allow you to view videos, play games and use social tools such as blogs and chatrooms. The information gathered by these cookies may include information that you provided and which can identify you as a person, e.g. your username. We will always be open about what information we gather, what we do with it and whom we share it with (if applicable). Not accepting these cookies may affect the performance and functionality of our platform or our websites and it may limit your access to the content on our platform or our websites.
  • Performance: these cookies help us gain insight into how visitors use our websites by providing information about the areas they visited, the time they spent on our website and any problems they encountered along the way, e.g. errors. This helps us improve the performance of our websites. These cookies do not identify you as a person. All data is anonymised and aggregated.
  • Targeting/advertisements: these cookies track you for extended periods of time across multiple websites and are capable of building a profile. This can be used to segment you based on your specific interests. These cookies are often used to send more personalised emails and show more relevant advertisements online. An advertisement network places one or more cookies on your computer or that of other website visitors via a third-party website. The network can access these cookies when you visit websites that are part of this advertisement network. Most of these cookies can track consumers via their IP address, so they can gather information that can identify you as a person.

The various types of cookies may consist of “session cookies” and “persistent cookies.” Session cookies are temporary cookies that are stored on your computer/device until you leave the Skivtryck.se or DiscRepublic.com website. A persistent cookie will be stored on your computer for much longer or until it is manually removed (how long the cookie is stored on your device depends on the “lifespan” of the specific cookie and your browser settings).

Deleting cookies

The easiest way to delete your cookies is via your browser settings. If you want to opt out of “interest-based advertisements,” visit http://www.youronlinechoices.eu/. Note that you may still receive generic advertisements. If you use multiple devices to visit Skivtryck.se/ DiscRepublic.com’s websites (e.g. your computer, smartphone, tablet, etcetera), you must ensure that every device’s browser settings are customised to suit your cookie preferences.

Policy changes

Skivtryck.se/DiscRepublic.com reserves the right to modify this privacy policy. Any changes will be communicated on this page. This page was last updated on March 2nd, 2018.

Våra kunder har sagt sitt - 4,8/5 på TRUSTPILOT!

Pin It on Pinterest